Kort om CAN, IPT-k och TAG
CAN-skalan är ett instrument för att bedöma en vårdtagares aktuella behovsstatus inom ett antal olika områden och belyser vilka behov som är tillgodosedda och vilka behov som behöver åtgärdas.
IPT-k (Integrerad Psykologisk Terapi - kognitiv träning) är ett träningsprogram i grupp som är speciellt utformat för patienter med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar. IPT-k bygger på teorin att beteende är hierarkiskt organiserat, att människan har beteendenivåer av olika svårighetsgrad och att man måste lära sig att hantera de mest basala färdigheterna innan man kan gå vidare och utveckla mer komplexa beteendenivåer.

Threshold assessement grid (TAG) är ett kortfattat utvärderingsinstrument som tagits fram av forskargruppen bakom CAN och syftar till att bedöma graden av en persons psykiska ohälsa. Instrumentet omfattar 3 områden med totalt sju punkter för fördjupad kartläggning. Dessa är Trygghet (två områden), Risk (två områden), och Behov och funktionshinder (tre områden). TAG är enkelt att färdigställa, det kräver endast sju kryss på värdes-arket. Den betygsätts av personal för personer som har (eller tros ha) psykisk ohälsa.