IPT Svensk version: IPT-k - Kognitiv träning

IPT-k (Integrerad Psykologisk Terapi) är ett träningsprogram i grupp som är speciellt utformat för patienter med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar och har tagits fram för främst för patienter med olika psykotiska symtom.

IPT-k bygger på teorin att beteende är hierarkiskt organiserat, att människan har beteendenivåer av olika svårhetsgrad och att man måste lära sig att hantera de mest basala färdigheterna innan man kan gå vidare och utveckla mer komplexa beteendenivåer. Med IPT-k tränas just detta. IPT-k omfattar två huvuddelar, en kognitiv del samt en social del, vilka i sin tur är uppdelade i fem delprogram: Det kognitiva blocket består av delprogrammen kognitiv differentiering, social varseblivning och verbal kommunikation. Det sociala blocket, som tränar olika former av socialt beteende, inkluderar social förmåga och problemlösning.

Programmet utvecklades på den psykiatriska kliniken vid sjukhuset Waldau i Bern under ledning av professor Hans Brenner och psykologen dr Bettina Hodel och metoden har använts med framgång i bl a Tyskland och Schweiz sedan 1994. Utprövades på psykosvården vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 1997 och används där sedan dess. Programmet IPT-k Kognitiv Träning rekommenderas i Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer" med prioritet Ett.

Utveckling av IPT-k

Vissa personer med uttalade funktionsnedsättningar har ibland flera upplevelser av misslyckanden när det kommer till att slutföra olika behandlingsinsatser. Man har inte klarat av upplägget och eller tycker att innehållet varit för svårt. Flera önskar att behandlaren förstått deras svårigehter bättre och att insatsen anpassats mer. Därför har en modul för kognitiv flexibilitet lagts till för att behandlaren ska kunna få en bättre uppfattning om personens svårigheter, bygga en starkare motivation och kunna anpassa nivån bättre i IPT-k arbetet. Tanken är att denna del ges enskild inför uppstarten av IPT-k gruppen.

Varför IPT-k

Många personer med allvarliga psykiatriska sjukdomar har kognitiva funktionsnedsättningar som kan ge upphov till brister i uppmärksamhet, försämrat minne och påverkad exekutiv funktion. Detta medför i sin tur olika tillkortakommanden i vardagen med försämrad social förståelse, svårigheter att lära sig saker och att planera, startsvårigheter etc. Att träna de kognitiva funktionerna bör därför vara en viktig del i rehabiliteringen tillsammans med traditionella behandlingsmetoder. Behandlingen med IPT-k inriktas på träning av kognitiva brister, som skall ge möjlighet till att kompensera olika nedsatta funktioner.

Hur används ITP-k

IPT-k (Integrerad Psykologisk Terapi) är ett träningsprogram som är speciellt utformat för personer med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar. Programmet ges i gruppform och kräver en huvudterapeut och en co-terapeut. Antalet gruppmedlemmar bör begränsas till 4-6 personer. Tiden för varje terapisession kan variera mellan 30-90 minuter beroende på vilken del i programmet som är aktuell. Man tränar optimalt 1-2 (3) gånger per vecka. Totala antalet sessioner varierar utifrån gruppmedlemmarnas förmåga att behärska uppgifterna och hela programmets genomförande kan sträcka sig över en period av ett år, men den genomsnittliga tiden är fyra månader.

IPT-k bygger på teorin att beteende är hierarkiskt organiserat, att människan har beteendenivåer av olika svårhetsgrad och att man måste lära sig att hantera de mest basala färdigheterna innan man kan gå vidare och utveckla mer komplexa beteendenivåer. Varje deltagare måste således behärska vissa basfunktioner vad gäller perceptuella (uppmärksamhets-) och kognitiva (tankemässiga-) processer innan det är lämpligt att påbörja inlärningen av mer komplexa beteendemönster, såsom social färdighetsträning. (Brenner et al, 1994)

IPT omfattar två huvuddelar, en kognitiv del samt en social del, vilka i sin tur är uppdelade i fem delprogram: Det kognitiva blocket består av delprogrammen, kognitiv differentiering, social varseblivning och verbal kommunikation.Det sociala blocket, som tränar olika former av socialt beteende, inkluderar social förmåga och problemlösning.

I början koncentreras resurserna nästan uteslutande till träning av varseblivnings- och kognitiv förmåga, medan träning av social förmåga och problemlösning dominerar i slutet av programmet.

För en översiktlig sammanfattning av processen hänvisas till Bilagor, "Översiktsbild av processen" eller klicka HÄR (IPT-k Översiktsbild av processen.pdf). SKRIV GÄRNA UT DEN eller FÖRSTORA BILDEN! För ett utdrag från IPT-k Manualen hänvisas till Bilagor eller klicka HÄR (Utdrag IPT-k Manual.pfd) för att komma direkt. Några bilder på material till övningarna hittar Ni under Bilagor eller klicka HÄR (Exempel arbetsmaterial.pdf) . Inför urval av personer till en IPT-k grupp finns förslag i form av ett Rekryteringsunderlag. För att se denna hänvisas till bilagor eller klicka HÄR (IPT-k Rekryteringsunderlag.pdf). För att ta del av en Registreringsblankett om personens prestationer hänvisas till Bilagor eller klicka HÄR (Registreringsblankett IPT-k.pdf). Ett informationsblad om IPT-k till klienter och anhöriga finns under Bilagor eller klicka HÄR (Information om IPT-k till klienter och anhöriga.pdf) för att öppna filen direkt.

UTVECKLING av IPT-k

Många personer med allvarliga psykiatriska sjukdomar har kognitiva funktionsnedsättningar. Redan 1911, insåg Bleuler att funktioner som att kunna hålla sig fokuserad, tänka abstrakt samt avgöra vad som är väsentlig information eller inte är nedsatta hos många personer med allvarliga psykossjukdomar. Detta leder till förvirring och svårigheter att få ihop den yttre verkligheten med tidigare inlärt material, som är en förutsättning för att kunna generalisera inlärt material och handla adekvat i vardagen. Ofta har behandlingsinsatser haft för höga krav på klienterna och initialt riktat in träningen direkt i träning på alltför höga beteendenivåer såsom olika former av social färdighetsträning. Resultaten blir ofta kortsiktiga och generaliseringen bristfällig. (Ruckstuhl, 1981; Brenner et al, 1994).

Brenner och hans team insåg att klienterna först måste träna upp sina kognitiva funktioner om en generalisering skall bli möjlig, vilket ledde till utvecklandet av IPT, Integrerad Psykologisk Terapi (Svensk version IPT-k 1997, senast rev. 2010).Programmet utvecklades på den psykiatriska kliniken vid sjukhuset Waldau i Bern under ledning av professor Hans Brenner och psykologen dr Bettina Hodel och metoden har använts med framgång i bl a Tyskland och Schweiz sedan 1994.Utprövades på psykosvården vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 1997 och används där sedan dess.

IPT är väldokumenterat i forskningssammanhang se referenser & länkar.

Behandlingsprocessen framgår av den sammanställningsbild Ni kan ta del av genom att klicka HÄR (IPT-k Översiktsbild av processen.pdf) SKRIV GÄRNA UT DEN eller FÖRSTORA BILDEN! Dokumentet öppnas i på egen sida/flik och kräver att Ni har Adobe Reader installerat på Er dator. Om Ni inte har det kan Ni ladda hem och installera det från länken http://get.adobe.com/se/reader/

IPT-k paketets innehåll:

Ett IPT-k paket innehåller 1. Detaljerad, självinstruerande Manual med stort antal demonstrationsexempel. 2. 28 st A4 bilder i färg med olika situationer för Verbala övningar, plastade 3. Kort med tryck i tre format och tre färger för Kortsorterings-övningar, plastade 4. Fakta- och Känsloorienterade ord och meningar tryckta på färgade kort för olika Verbala övningar, plastade 5. Informationsblad till klient och anhörig, 1-2 6. Registreringsblankett 7. Rekryteringsunderlag 8. Materialet 2 – 7 + "Fusklapp" på en cd-skiva för utskrifter av blanketter och material "Fusklapp" för terapeuten

Seminarieinnehåll

I och med att IPT-k Manualen är detaljerad och "självinstruerande" och materialet lätt att använda är seminariedeltagande inte ett krav för att få licens att använda IPT-k, men rekommenderas. Ett baskrav som måste ställas på vårdgivare inom en enhet, som skall använda IPT-k och som EJ väljer seminarieundervisning av IPT-k, är god kännedom om- och erfarenhet av gruppdynamik. - En variant är att beställa ett IPT-k paket, inkluderande licens, och bilda sig en närmare uppfattning om metoden och materialet och därefter besluta om eventuellt seminariedeltagande.

SEMINARIERNA innefattar teoretisk bakgrund, metodik och praktik, genomgång av materialet och gruppövningar. SEMINARIUM på den egna enheten kan ske efter överenskommelse.

Öppet seminarium i Jönköping enligt annonsering på hemsidan Heldag med Utbildningsintyg. Annonseras på Hemsidan och/eller via e-postinbjudan. I seminariekostnaden ingår utbildningsmaterial för seminariet men inte själva IPT-k paketet. IPT-k paketet, med manual och arbetsmaterial, är kärnan i metoden och alltså nödvändigt att införskaffa för varje enhet som avser använda IPT-k metoden. För seminariedeltagare reducerat pris på ett Komplett IPT-k paket och/eller extra Manual, inklusive licens för enheten/seminarie-deltagare.